Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ichtio.pl prowadzony jest przez firmę Kodama Kinga Smyk, ul. Gen Maczka 14, 60-651 Poznań, NIP 9721112685, REGON 302387933

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Właściciel – Kodama Kinga Smyk, ul. Gen Maczka 14, 60-651 Poznań, NIP 9721112685, REGON 302387933

b. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ichtio.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

c. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy, na adres wskazany przez Klienta.

d. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e. Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

f. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.

g. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

h. Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, ich cechy, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,

c. konto poczty e-mail.

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonanie czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.

2. Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje produkty do „Koszyka”. Po dodaniu produktu istnieje możliwość kontynuowania zakupów (dodawanie kolejnych produktów do „Koszyka”) albo finalizacji zakupów po wybraniu opcji „Do kasy” – znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu opcji „Do kasy” Klient ma możliwość przejrzeć dodane do produkty, skalkulować koszt zamówienia, usunąć produkty, których ostatecznie nie chce zamówić, kontynuować zakupy oraz sfinalizować je poprzez kliknięcie na opcję „Kontynuuj” i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami (wybór).

3. Po wyborze opcji „Do kasy” Klient może sfinalizować zamówienie wybierając odpowiednie opcje: sposób wysyłki, rodzaj płatności. O ile Klient nie jest zalogowany, musi podać wszystkie niezbędne Dane Kupującego, wypełniając stosowny formularz.

4. Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych do systemu, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.

5. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu.

6. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

· jakie produkty zamówił,

· adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty).

· sposób płatności

· jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do Klienta zwrotnego potwierdzenia jego złożenia e-mailem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są dostępne, co oznacza, że znajdują się one aktualnie w magazynie Sklepu i mogą być kupowane przez Klientów. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep ( awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry , Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 2 dni roboczych.

8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w zależności od statusu dostępności produktu po otrzymaniu płatności. O wysyłce zamówienia Sklep informuje Klienta e-mailem.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.

11. Przesyłki mogą być dostarczane na terenie Polski.

Dział III. Zmiany w zamówieniach

1. Klient może wycofać lub wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do momentu otrzymania informacji o jego skompletowaniu. Po otrzymaniu zamówionych materiałów przesłanych drogą elektroniczną, klient nie ma możliwości złożenia zmian w zamówieniu.

2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1 możliwe jest poprzez przesłanie stosownego maila na adres: [email protected]

Dział IV. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów jeżeli nie są to materiały przesyłane drogą elektroniczną.

2. Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Dział V. Forma płatności za zamówienia

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

· Przelewem standardowym na konto podane w wiadomości mailowej o przyjęciu zamówienia.

· W formie szybkiego przelewu na rachunek złotowy

2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3. Przy płatności przez Przelewy 24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dział VI. Reklamacje i zwroty

  1. W przypadku zamówienia treści elektronicznej reklamacji podlegają techniczne problemy związane z realizacją zamówienia.
  2. W przypadku towarów wysyłanych kurierem reklamację należy złożyć bezzwłocznie po otrzymaniu paczki.
  3. W przypadku widocznego uszkodzenia paczki, klient informuje kuriera lub przewoźnika o usterce.
  4. W przypadku towarów otrzymanych kurierem lub przez paczkomat, Klient ma możliwość odstąpienia od umowy, czyli zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni. Towar musi być nie używany i nie zniszczony.

Dział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Kodama Kinga Smyk, ul. Gen Maczka 14, 60-651 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

· w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

· w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu (na co Klient wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),

· w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

· w związku z rejestracją Konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez odznaczenie specjalnego checkboxa),

· w związku z korespondencją mailową,

· dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: [email protected], przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

3. Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Dział IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

5. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.

6. Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

7. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

8. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 roku.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego konta (samodzielnie) lub za pośrednictwem Właściciela Serwisu (prośba usunięcia konta wysłana na następujący adres mailowy Sklepu: [email protected]).